PROCEDURA OFERTEI DE PLATA SI CONSEMNATIUNII
Cand creditorul refuza sa primeasca plata de la debitor, acesta din urma este in drept sa faca oferta reala şi sa consemneze ceea ce datoreaza. In acest mod debitorul evita executarea silita care presupune plata cheltuielilor de executare.
Debitorul va face creditorului, prin mijlocirea unui executor judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in care se afla domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia, o somatie, prin care este invitat sa primeasca prestatia datorata. In acea somatie se vor arata locul, data şi ora cand suma sau obiectul oferit urmeaza sa ii fie predat creditorului.
In cazul in care creditorul primeşte suma sau bunul oferit, debitorul este liberat de obligatia sa. Executorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal prin care va constata acceptarea ofertei reale.
Daca creditorul nu se prezinta sau refuza sa primeasca suma ori obiectul oferit, executorul judecatoresc va incheia proces-verbal in care va consemna aceste imprejurari. In acest caz, debitorul, spre a se libera de datorie, va putea sa consemneze suma sau bunul oferit la o unitate bancara ori, dupa caz, la o unitate specializata, iar recipisa de consemnare se va depune la executorul judecatoresc care a trimis somatia. Procedura de consemnare a sumelor de bani este obligatorie pentru unitatea la care urmeaza a se face consemnarea şi nu poate fi conditionata de existenta acordului creditorului. Consemnarea bunurilor se face in conditiile prevazute de lege.
Consemnarea va fi precedata de o noua somatie adresata creditorului in care se vor arata ziua şi ora cand şi locul unde suma sau, dupa caz, bunul oferit se va depune.
Dupa consemnare, executorul judecatoresc va constata, printr-o incheiere data fara citarea partilor, efectuarea platii şi liberarea debitorului. Incheierea se comunica creditorului in termen de 5 zile de la intocmirea acesteia.
In termen de 15 zile de la comunicarea incheierii, creditorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea conditiilor de validitate, de fond şi de forma ale ofertei de plata şi consemnatiunii, la judecatoria in circumscriptia careia s-a facut consemnarea. Hotararea poate fi atacata numai cu apel, in termen de 10 zile de la comunicare.
Debitorul este considerat liberat la data consemnarii platii, in afara de cazul in care se anuleaza oferta de plata şi consemnatiunea.
In baza procesului-sau a incheierii emise de executorul judecatoresc prin care se constata efectuata plata, cel interesat va putea cere radierea din cartea funciara sau din alte registre publice a drepturilor de ipoteca constituite in vederea garantarii creantei stinse prin procedura ofertei de plata si a consemnatiunii.